เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านฆ้อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
92 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
93 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
94 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
95 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
96 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0806 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 01158-0002 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
97 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
98 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 บริเวณซอยตัน หมู่ 5 กองคลัง 4
99 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 22
100 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
101 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 58 รายการ กองคลัง 37
102 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
103 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ช่วงเปิดภาคเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
104 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
105 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
106 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 50
107 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 48
108 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือืประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562) กองคลัง 32
109 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4โคม สูง 12 เมตร (ข้างบ้านนางเชื่อม จันดา) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดำเนินการตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โ กองคลัง 56
110 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4 โคม สูง 12 เมตร (ทางเข้าเมรุวัดดีบอน) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดำเนินการตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครง กองคลัง 97
111 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4 โคม สูง 12 เมตร (ซอยร่วมใจรุ่งเรือง) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดำเนินการตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงก กองคลัง 74
112 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4 โคม สูง 12 เมตร (ซอยทางเข้าบ้านนางสาว กรวิภา กูดเพตรา) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดำเนินการตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป กองคลัง 136
113 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 49
114 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 48
115 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 105
116 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 47
117 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี. สำหรับภาคเรียนที่ 2 /2562 ช่วงภาคเรียน จำนวน 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 54
118 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
119 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 63
120 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ รายนายสมศักดิ์ โสทธิสงค์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 104
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 11

ท่องเที่ยวราชบุรี

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai  

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาน้ำมัน บางจาก

ราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-4241-2