เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

ลักษณะที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม ราชบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากอำเภอ โพธาราม ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 13.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,468.75 ไร่
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฆ้อง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านฆ้องและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 

alt

อาณาเขตติดต่อ


     alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเลือก
     alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านสิงห์
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวัดแก้ว
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองตาคต
alt

ภูมิประเทศ
     สภาพโดยทั่วไป พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ มีระบบชลประทานไหลผ่าน


alt

จำนวนหมู่บ้าน
     แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้


     alt  หมู่ที่   1  บ้านฆ้อง นางสาวประภาวรินทร์ ธนวัฒน์พาณิชย์ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   2 บ้านฆ้อง นางสมปอง ศรีอร่ามภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   3 บ้านเกาะ นายกำธร อินธนู ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   4 บ้านดีบอน นายฐิติพันธ์  บัวภู ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   5 บ้านเก่า นายเสนาะ หนูหริ่ง ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   6 บ้านทุ่งเจริญ นางสาวอรอุมา มุกดา กำนัน
     alt  หมู่ที่   7 บ้านบ่อมะกรูด นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   8 บ้านบ่อมะกรูด นายทวีพงศ์ ชานาง ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   9 บ้านแจ่มใส นางรัชนก เขียนอักษร ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่ 10 บ้านฆ้อง นายสมจิตร โชติพรวน ผู้ใหญ่บ้าน
alt

ประชากร
     มีประชากรทั้งสิ้น 8,620 คน แยกเป็นชาย 4,075 คน เป็นหญิง 4,545 คน มีจำนวนครัวเรือน 3,555 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 629 คน/ตารางกิโลเมตร
(ข้อมูลจาก ทะเบียนราษฎร ณ วันที่  22  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
     alt หมู่ที่   1 407 511 569 1,080
     alt หมู่ที่   2 402 377 420 797
     alt หมู่ที่   3 535 532 568 1,100
     alt หมู่ที่   4 702 586 708 1,294
     alt หมู่ที่   5 430 556 621 1,177
     alt หมู่ที่   6 205 296 333 629
     alt หมู่ที่   7 214 312 331 643
     alt หมู่ที่   8 204 293 320 613
     alt หมู่ที่   9 191 278 313 591
     alt หมู่ที่ 10 263 332 359 691
 

ท่องเที่ยวราชบุรี

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai  

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาน้ำมัน บางจาก

ราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-4241-2