เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

ลักษณะที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม ราชบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากอำเภอ โพธาราม ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 13.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,468.75 ไร่
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฆ้อง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านฆ้องและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 นายประเสริฐ ทองสาด ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน

alt

อาณาเขตติดต่อ


     alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเลือก
     alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านสิงห์
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวัดแก้ว
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองตาคต
alt

ภูมิประเทศ
     สภาพโดยทั่วไป พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ มีระบบชลประทานไหลผ่าน


alt

จำนวนหมู่บ้าน
     แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้


     alt  หมู่ที่   1  บ้านฆ้อง นายวน จันทร์ดี ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   2 บ้านฆ้อง นางสมปอง ศรีอร่ามภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   3 บ้านเกาะ นายกำธร อินธนู ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   4 บ้านดีบอน นายสุรพล สาลีฉันท์ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   5 บ้านเก่า นายเสนาะ หนูหริ่ง ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   6 บ้านทุ่งเจริญ นายสยาม มุกดา กำนัน
     alt  หมู่ที่   7 บ้านบ่อมะกรูด นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   8 บ้านบ่อมะกรูด นายทีวพงศ์ ชานาง ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่   9 บ้านแจ่มใส นางรัชนก เขียนอักษร ผู้ใหญ่บ้าน
     alt  หมู่ที่ 10 บ้านฆ้อง นายสมจิตร โชติพรวน ผู้ใหญ่บ้าน
alt

ประชากร
     มีประชากรทั้งสิ้น 8,643 คน แยกเป็นชาย 3,994 คน เป็นหญิง 4,529 คน มีจำนวนครัวเรือน 2,926 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 629 คน/ตารางกิโลเมตร
(ข้อมูลจาก ทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
     alt หมู่ที่   1 333 508 559 1,067
     alt หมู่ที่   2 324 389 418 807
     alt หมู่ที่   3 454 531 567 1,098
     alt หมู่ที่   4 544 616 720 1,336
     alt หมู่ที่   5 386 557 609 1,166
     alt หมู่ที่   6 173 295 331  626
     alt หมู่ที่   7 179 318 340 658
     alt หมู่ที่   8 170 295 313 608
     alt หมู่ที่   9  151 296 318 614
     alt หมู่ที่ 10 212 321 352 673
 

ท่องเที่ยวราชบุรี

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai  

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาน้ำมัน บางจาก

ราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-4241-2