เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

 

 

โครงการประเพณีลาวเวียง ปี 58

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา    วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 14:22 น.

โครงการประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง ประจำปี 2558         alt        

 alt    alt      

                 

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:47 น.
 

โครงการส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา    วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 16:11 น.

โครงการส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
alt   alt

alt   alt
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:46 น.
 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายข้างวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองช่าง    วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 09:34 น.
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายข้างวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  แบ่งเป็นสามช่วงดังนี้  ช่วงที่1 ก่อสร้างปรับปรุงผิิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ถึงบ้านนายบุญ สาเนียม  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 200.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จำนวน  180 ท่อน  บ่อพักน้ำ  จำนวน 20 บ่อ  ช่วงที่2  ก่อสร้างผิวจราจรแบบ  OVERLAY  ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายบุญ  สาเนียม  ถึงบ้านนางมาลา  บุญนาค  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 552.00 เมตร  ช่วงที่3  ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ  OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จากบ้านนายบุญเลิศ  โสภา  ถึงบ้านนางศรีรุ่งเรือง  จันทรมาตร  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 43.00 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3080.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาล
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 11:15 น.
 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 13:38 น.
                                                                                                                แบบ ป.ป.ช ๑

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 
๑.  ชื่อโครงการการ      ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
                                 สายบ้านนายสำราญ  สอนฮั้ว  ถึงบริษัทรวมใจรุ่งเรื่อง  หมู่ที่ ๕

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     ๕๕๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.  ลักษณะงาน
      โดยสังเขป  ประกอบด้วย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร   ยาว  ๓๓๐.๐๐  เมตร  หรือพื้นที่
      ก่อสรางปรับปรุงผิวจราจรไม่น้อยกว่า  ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐  เมตร  ดำเนินการตามแบบที่เทศบาล
      กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน

๔.  ราคากลางคำนวณ  ณ วันที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๘
     เป็นเงิน  ๕๖๖,๙๐๐.- บาท  (ห้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย)  มีดังนี้
     - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  จำนวน  1  แผ่น
     - หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย  จำนวน  ๑๓  แผ่น

๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
      ๖.๑  นายณัฎฐพล       ไชยรัตนสิทธิ์      ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการกองช่าง        ประธานกรรมการ
      ๖.๒  นายธาริน            ม่วงกลิ่น            ตำแหน่ง     นายช่างโยธา                  กรรมการ
      ๖.๓  นายสาธิต           ทองอนันต์         ตำแหน่ง     นายช่างโยธา                  กรรมการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 กันยายน 2015 เวลา 11:19 น.
 

ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2557

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2013 เวลา 00:00 น.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 191 192 193 194 195 196 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 194 จาก 196

ท่องเที่ยวราชบุรี

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai  

สำรวจความเห็น

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาน้ำมัน บางจาก

ราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-4241-2