เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

 

ประกาศสอบราคา

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 15:05 น.
krut.png - 19.42 Kb
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
เรื่อง  สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายข้างวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
หมู่ที่ 3  จำนวน  3  ช่วง
.....................
 
            ด้วยเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง  มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนข้างวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม    หมู่ที่  3  จำนวน  3  ช่วง
             ช่วงที่ 1  ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากข้างวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  ถึงบ้านายบุญ สาเนียม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด  0.40 เมตร จำนวน 180 ท่อน  บ่อพักน้ำ จำนวน 20 บ่อ
             ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบ  OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายบุญ สาเนียม ถึงนางมาลา  บุญนาค  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 552.00 เมตร
             ช่วงที่ 3  ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY  ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายบุญเลิศ  โสภ  ถึงบ้านนางศรีบุญเรือง  จันทรมาตร  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  43.00  เมตร  รวมพื้นที่ก่อสร้างปรับปรงผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่าว 3,080  เมตร  ดำเนินการตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน

              ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,664,000.- บาท  (หนึ่งล้านหกแสนหกพันสี่พันบาทถ้วน)
              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
               1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมด ผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 832,000.-  บาท  (แปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่ง กฎหมายบัญญัติ   ให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ "เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง"เชื่อถือได้  
              2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
               3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
               4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
              5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขึนราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
              6.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procureent : e - GP) ต้องลงทะเบยนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
               8.  ค่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

               กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  26  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา 09.00 น.  ถึงเวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่     -     เวลา  -      น. เป็นต้นไป

               กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2558  ถึง 3  กันยายน 2558  (เว้นวันหยุดราชการ)  รายละเอียดดังนี้
                  -  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
                  - วันที่  21  สิงหาคม  2558  ถึง 3  กันยายน  2558  (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30  น.   ณ ห้องกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
                  กำหนดเปิดซองสอบราคาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

                 ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.- บาท  ได้ที่ห้องกองคลังเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง  ระหว่างวันที่  20 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ  2558  ถึง  วันที่  3  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2558  (เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3274-4241  ต่อ 1107  ในวันและเวลาราชการ

                        ประกาศ ณ วันที่  20 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558                                                                 (ลงชื่อ)
                                                                             (นายประเสริฐ    ทองสาด)
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง
 

เปิดเผยราคากลาง

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองคลัง    วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 14:38 น.
แบบ ป.ป.ช ๑

 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบปะมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.  ชื่อโครงการ    ก่อสร้างปรัปรุงถนนสายข้างวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  หมู่ที่ ๓  จำนวน ๓ ช่วง
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     ๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาท   (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๓.  ลักษณะงาน
      โดยสังเขป  ประกอบด้วย  ช่วงที่ ๑  ก่อสร้าปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกริตเสริมเหล็ก  จากข้าง
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม   ถึงบ้านนายบุญ  สาเนียม  ขนาดกว้าง  ๓.๕๐ เมตร  ยา  ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓  ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน    บ่อพักน้ำ  จำนวน  ๒๐  บ่อ
      ช่วงที่ ๒  ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY  ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จากบ้านนายบุญ  สาเนียม  ถึง บานนางมาลา  บุญนาค  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๕๕๒.๐๐  เมตร
      ช่วงที่ ๓  ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ  OVERLAY  ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จากบ้านนายบุญเลิศ  โสภา  ถึงบ้าน นางศรีรุ่งเรื่อง  จัทรมาตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๔๓.๐๐  เมตร  รวมพื้นที่ก่อสร้าปรับปรุงผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๐ตารางเมตร
ดำเนินการตามแบบที่ทาเทศบาลกำหนด   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน

๔.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘
     เป็นเงิน  ๑,๖๖๔,๐๐๐.๐๐  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย)  มีดังนี้
     -  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง   จำนวน  ๑ แผ่น
     -  หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย   จำนวน  ๑๕  แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑  นายณัฎฐพล    ไชยรัตนสิทธิ       ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการกองช่าง      ประธานกรรมการ
    ๖.๒  นายธาริน        ม่วงกลิ่น              ตำแหน่ง     นายช่างโยธา                กรรมการ
    ๖.๓  นายสาธิต       ทองอนันต์           ตำแหน่ง     นายช่างโยธา                กรรมการ
 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดในวันที่ 12 สิงหาคม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองสาธารณสุข    วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 11:01 น.
altalt

     ภาพประกอบกิจกรรม หมู่1                    ภาพประกอบกิจกรรม หมู่ 2

ภาพปรพกิจกรรมหมู่ 3alt
     ภาพประกอบกิจกรรม หมู่ 3                  ภาพประกอบกิจกรรมหมู่ 4
altalt
     ภาพประกอบกิจกรรม หมู่ 5                   ภาพประกอบกิจกรรม หมู่ 6
altalt
   ภาพประกอบกิจกรรม หมู่ 7                  ภาพประกอบกิจกรรม หมู่ 8
altalt
    ภาพประกอบกิจกรรม หมู่ 9               ภาพประกอบกิจกรรม หมู่ 10แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 15:12 น.
 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดในวันที่ 5 ธันวาคม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองสาธารณสุข    วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 11:03 น.

 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองสาธารณสุข    วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 11:05 น.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 166 จาก 170

ท่องเที่ยวราชบุรี

กรุณาเลือกภาษา

English Arabic Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Thai  

สำรวจความเห็น

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐราคาน้ำมัน ปตท.

ราคาทองวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-4241-2